Coolturalny uczeń

Opublikowano w Życie szkolne

Regulamin ogólnoszkolnego konkursu na „Najbardziej coolturalnego ucznia”

I.    Informacje ogólne
Organizatorami konkursu są członkowie zespołu koordynującego działania wychowawcze i profilaktyczne i Samorząd Uczniowski.
W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjum i liceum. Konkurs trwa:
•    Dla gimnazjalistów od X 2013 - V 2014r.
•    Dla licealistów od X 2013 – IV 2014r.

II. Cele konkursu
1.Zmotywowanie uczniów do kulturalnego zachowania
2.Rozpowszechnianie kultury osobistej wśród społeczności szkolnej

III. Przebieg konkursu
Co miesiąc na godzinach wychowawczych w klasach gimnazjum i liceum, podczas tajnego głosowania, uczniowie dokonują wyboru jednego ucznia spełniającego kryteria konkursowe. Przewodniczący klas na koniec danego miesiąca przekazują do pedagoga szkolnego nazwiska „coolturalnych uczniów”.  
Co miesiąc na stronie internetowej szkoły zostaną opublikowane wyniki wyborów w poszczególnych klasach.
W ostatnim miesiącu konkursu nastąpi ogólnoszkolne głosowanie na najbardziej „coolturalnego” ucznia gimnazjum i liceum. Wybory zostaną zorganizowane przy udziale samorządu uczniowskiego.

IV. Zakończenie konkursu
Podsumowanie konkursu nastąpi podczas zakończenia roku szkolnego gimnazjum i liceum klas III (IV 2014). Uczeń, który otrzyma największą ilość głosów otrzyma tytuł „Najbardziej coolturalnego ucznia” oraz nagrodę niespodziankę.

V. Kryterium konkursowe- kandydat na „coolturalnego ucznia”?
Używa zwrotów grzecznościowych
Odnosi się z szacunkiem do kolegów i osób starszych.
Jest uprzejmy.
Nie przerywa innym, kiedy mówią.
Słucha nauczycieli, nie przeszkadza podczas lekcji.
Odpowiada po udzieleniu głosu.
Nie używa wulgaryzmów.
Nie pali papierosów, nie pije alkoholu.
Jest koleżeński, chętnie pomaga innym.
Jest prawdomówny.
Nie wyśmiewa się z innych, nie obraża, nie wszczyna bójek.
Dba o higienę osobistą i porządek w klasie i wokół siebie.
Nie niszczy sprzętu szkolnego i cudzej własności.
Potrafi zachować się w każdej sytuacji.
Jest punktualny, nie spóźnia się
Jest pogodny.