Prelekcja proekologiczna

Opublikowano w Życie szkolne

06.11.2013r. firma Eko – Edukacja z Opola, jako przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przeprowadziła w naszej auli spotkanie informacyjno – edukacyjne. Prelekcja dotyczyła prawidłowego postępowania z odpadami (szczególnie z odpadami niebezpiecznymi – bateriami). Uczestniczyły w nim klasy. 1B,1C,1D, 2C oraz reprezentanci pozostałych klas I.

Zobacz więcej zdjęć

Baterie i akumulatory powstają  najczęściej jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także
w innych miejscach jak np.: budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych,  w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju  służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w  instytucjach kulturalnych
Gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytych baterii dowiemy się:

  • dzwoniąc do urzędu gminy w miejscu swego zamieszkania lub
  • kontaktując się z firmą, która odbiera zmieszane odpady komunalne

Dbając o środowisko naturalne wystarczy:

  • oddzielać wszystkie baterie od pozostałych odpadów,
  • pamiętać o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach,
  • regularnie odnosić zużyte baterie do punktów zbiórki zużytych baterii,

Podstawowym problemem  do rozwiązania, w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu  i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi. Baterie po zużyciu stają się odpadami niebezpiecznymi dla środowiska i dlatego należy je zbierać w sposób selektywny w domu umieszczając w woreczku bądź pudełku kartonowym, aby nie trafiały  zmieszane z odpadami na komunalne składowisko odpadów. Stopień szkodliwości tych odpadów jest bardzo różnorodny, zależy on od ich składu chemicznego, rodzaj i wielkości emisji, cech fizycznych i innych właściwości.  Największa masa odpadów niebezpiecznych powstaje w wyniku działalności przemysłu, jak zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie, które nie zostały wcześniej zebrane selektywnie. Baterii i akumulatorów małogabarytowych nie trzeba oddawać do punktów zbiórki zaraz po ich zużyciu ale regularnie zanosić do wyznaczonych w mieście czy gminie punktów zbiórki.

Dzięki Urzędowi Miasta Opole i współpracy z Organizacją Odzysku dostarczono ponad 150 sztuk pojemników oraz materiały edukacyjne do placówek oświatowych na terenie miasta Opola, zainteresowanych obiektów handlowych, usługowych i urzędów oraz która zapewnia bezpłatny odbiór wszystkich zużytych baterii, zebranych ze zgłoszonych obiektów i ich odzysk zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Miasto Opole organizuje kampanię edukacyjną we wszystkich placówkach oświatowych na terenie miasta. Wydano 1000 plakatów i 25 000 ulotek na temat konieczności segregacji baterii oraz przeprowadzono zajęcia informacyjno-dydaktyczne we wszystkich przedszkolach i szkołach każdego typu na temat szkodliwości opadów niebezpiecznych i zasad postępowania z tymi odpadami.
W placówkach oświatowych i punktach handlowo – usługowych takich jak: punkty sprzedaży telefonów komórkowych, zakłady fotograficzne umieszczono specjalnie oznakowane pojemniki do zbiórki zużytych baterii, dzięki takim akcjom zebrano już tysiące kilogramów zużytych baterii.