Rekrutacja po szkole podstawowej

Opublikowano w Rekrutacja

Poniżej przedstawiamy informacje i podstawy prawne dotyczące rekrutacji kandydatów po ukończeniu szkoły podstawowej:

Dziennik Ustaw — Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Prawo Oświatowe ogło­szono 24 maja 2018 r. obo­wią­zu­jące od dnia 1 wrze­śnia 2017 r.

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610)

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie opolskim.

Uczniowie wyrażajacy chęć wzięcia udziału w rekrutacji do naszego Liceum mogą to zrobić za pomocą portalu opolskie.edu.com.pl służącego do rekrutacji elektronicznej.

Poniżej instrukcja dla kandydata po szkole podstawowej, który samodzielnie zakłada konto w systemie elektronicznego naboru.

Pobierz plik

Rekrutacja po gimnazjum

Opublikowano w Rekrutacja

Poniżej przedstawiamy podstawy prawne dotyczące rekrutacji kandydatów po ukończeniu gimnazjum:

Dziennik Ustaw — Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Prawo Oświatowe ogło­szono 24 maja 2018 r. obo­wią­zu­jące od dnia 1 wrze­śnia 2017 r./a>

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego oraz po­stę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­cego na lata szkolne 2017/2018 — 2019/2020 do li­ceum ogól­no­kształ­cą­cego, tech­ni­kum i bran­żo­wej szkoły I stop­nia (Dz.U. 2017 r. poz. 586), ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem:
- spo­sobu prze­li­cza­nia na punkty po­szcze­gól­nych kry­te­riów,
- spo­sobu usta­le­nia punk­ta­cji w przy­padku zwol­nie­nia uczniów z eg­za­minu gimnazjalnego.

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie opolskim.

Uczniowie wyrażajacy chęć wzięcia udziału w rekrutacji do naszego Liceum mogą to zrobić za pomocą portalu opolskie.edu.com.pl służącego do rekrutacji elektronicznej.

Poniżej instrukcja dla kandydatów po gimnazjum, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie naboru elektronicznego.

Pobierz plik

Rekrutacja 2019/2020

Opublikowano w Rekrutacja

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Informacje dla kandydatów po szkole podstawowej do pierwszych klas czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego (podstawy prawne, zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty, terminy składania dokumentów, linki do naboru elektronicznego).

Informacje dla kandydatów po gimnazjum do pierwszych klas trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego (podstawy prawne, zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty, terminy składania dokumentów, linki do naboru elektronicznego)

Uczniowie wyrażajacy chęć wzięcia udziału w rekrutacji do naszego Liceum mogą to zrobić za pomocą portalu opolskie-edu.com.pl służącego  do  rekrutacji  elektronicznej.  Proszę  zwrócić  uwagę, że nabór został podzialony na  kandydatów po szkole podstawowej  oraz  kandydatów po gimnazjum, co podkreślono w witrynie różnymi kolorami.

Zasady rekrutacji do gimnazjum

Opublikowano w Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie w roku szkolnym 2016/2017:

Dokumenty uzupełniające: