Stop CYBERPRZEMOCY

Opublikowano w Uncategorised

W artykule tym znajdziesz informacje na temat cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

10 Porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.
Bądź osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy.

Naucz dziecko zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych.

Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest , aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Młodzi internauci powinni być świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (książki, słowniki).

Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą boją się do tego przyznać. Ważne, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować demoralizujące treści. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego (www.dyzurnet.pl)

Zapoznaj dziecko z kodeksem dobrego zachowania w Internecie.
Przypomnij dzieciom o zasadach dobrego wychowania w każdej dziedzinie. Uświadom, że Internet nie służy do krzywdzenia innych, i że często coś co dla jednych jest głupim żartem, dla kogoś innego może być dramatycznym przeżyciem.

Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
Przyjrzyj się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony przegląda, jak zachowuje się w Sieci i ile spędza czasu w Internecie. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w nietypowych sytuacjach.

Pamiętaj, ze pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest źródłem wiedzy i rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

C Y B E R P R Z E M O C W P O L S K I M P R A W I E
Od 2011 r. obowiązuje długo oczekiwany przepis dotyczący uporczywego nękania, czyli stalkingu, odnoszący się również do szkodliwych działań w cyberprzestrzeni (art. 190a kk). Przepisy kodeksu karnego nie dotyczą osób nieletnich, ale to nie oznacza, że pozostają one bezkarne. Prawdą jest, że wiele przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego i nieletnich czy policji; często wystarczy podjęcie środków wychowawczych (np. tych dostępnych w szkole). Dopiero w sytuacji, gdy rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub gdy szkoła wykorzysta wszystkie środki wychowawcze, a sprawca nie przerywa swoich działań, warto zgłosić sprawę do sądu z zawiadomieniem i prośbą o podjęcie działań wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W sytuacjach szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa (np. w sytuacji przemocy seksualnej lub gdy ofiara będzie próbowała popełnić samobójstwo) sprawę należy zgłosić policji lub prokuraturze.

N I E B E Z P I E C Z N E K O N T A K T Y
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje, 87% polskich dzieci podaje swoje adresy mailowe nowopoznanym osobom w Internecie; 65% – numer telefonu; 42% podaje adres zamieszkania, a 44% przesyła swoje zdjęcia (Ł. Wojtasik ,„Pedofilia i pornografii a w Internecie – zagrożenia dla dzieci”). Te alarmujące
dane pokazują, że młodzi ludzie nie są świadomi zagrożeń wynikających z obdarzania zaufaniem osób poznanych w sieci. Internetowy pedofil z łatwością może wzbudzić zaufanie dziecka, podając się za jego rówieśnika, wyłudzić adres zamieszkania czy szkoły, a także zdjęcia. Jego schemat działania często jest taki sam – nawiązuje kontakt z dzieckiem poprzez czaty, fora lub portale społecznościowe, koresponduje z nim tak długo, aż nawiąże się między nimi nić porozumienia, następnie uwodzi dziecko i często prosi o przesłanie zdjęć (również nagich), które stają się później podstawą do szantażu i prześladowań (historia Amandy Todd). W końcu proponuje
spotkanie w świecie realnym, które może skończyć się tragicznie.

G R O O M I N G
Warto zapoznać się z nowym artykułem 200a kodeksu karnego, który odnosi się do zjawiska groomingu, czyli uwodzenia dziecka przez osobę dorosłą za pomocą Internetu lub telefonii komórkowej. Nawiązywanie kontaktów z małoletnim poniżej 15 lat mających na celu wykorzystanie go (rozumiane szeroko) grozi pozbawieniem wolności
do lat 3. Bezwzględnie należy uczyć młodych internautów i młode internautki, aby nie wdawali/wdawały się w intymne rozmowy z nieznajomymi, a tym bardziej, by nie dały się uwikłać w sytuację, w której staną się ofiarą szantażu ze strony osoby dorosłej. Najczęściej dzieje się tak, gdy dziecko przesyła dorosłemu swoje nagie zdjęcie. Nigdy nie powinno się podawać pełnego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu szkoły, numeru telefonu, czy adresu e-mail. Do standardowego kontaktu na czacie wystarczy samo imię lub nick (pseudonim). Dzieci i młodzież muszą sobie zdawać sprawę z faktu, że ludzie kłamią w Internecie – to, że ktoś podał się za 12-letniądziewczynkę, nie oznacza, że musi to być prawda. Równie dobrze może to być dorosła osoba próbująca zdobyć czyjeś zaufanie. Kolejna kwestia dotyczy zabezpieczeń profilu na portalu społecznościowym – młodzież często ma upublicznione profile, co skutkuje tym, że każdy może dowiedzieć się z niego, gdzie dana osoba uczęszcza do szkoły, jak i gdzie spędza wolny czas, czym się interesuje oraz jakie ma trudności(młodzi często dzielą się nawet bardzo intymnymi przemyśleniami na swoich profi -lach). Dla internetowego pedofila jest to „kopalnia wiedzy” na temat danego dziecka, które łatwo może stać się materiałem do manipulacji czy szantażu emocjonalnego. Ucz zatem młodych internautów i internautki zasad bezpieczeństwa, wprowadzania
zabezpieczeń w portalach społecznościowych, ale też dbania o swoje granice – nie warto całego życia prezentować na profilu.

Jeśli dziecko zostanie zaczepione w sieci przez nieznaną osobę i jeśli nalega ona na podanie danych czy przesłanie zdjęć, powinno ono umieć przerwać taką rozmowę i podjąć decyzję o zakończeniu kontaktu. Jeśli czuje się zagrożone, bezwzględnie powinno poinformować o tym rodziców, ewentualnie nauczyciela/nauczycielkę.
Natomiast zaufana dorosła osoba, który dostanie takie zgłoszenie od dziecka, nie powinna reagować złością, oceniać ani obwiniać dziecka czy bagatelizować sytuacji. Młoda osoba musi czuć, że ma wsparcie w mądrych dorosłych i może liczyć na ich pomoc, nawet jeśli jej problemy wynikły z naiwności czy braku wiedzy o zagrożeniach.

N I E B E Z P I E C Z N E T R E Ś C I
Jedną z podstawowych cech Internetu jest w zasadzie nieograniczony dostęp do olbrzymiej ilości treści znajdujących się na stronach internetowych na serwerach całego świata. Umiejętne korzystanie z zasobów Internetu jest obecnie bardzo istotne, a będzie niezbędne. Wśród informacji potrzebnych, ważnych i wartościowych znajduje się bardzo wiele niebezpiecznych, przed którymi trzeba ostrzegać młodych internautów i młode internautki. Niebezpieczne treści znajdują się między innymi na stronach promujących przemoc(w tym również seksualną),pornograficznych (w tym z pornografią dziecięcą), rasistowskich, ksenofobicznych, homofobicznych, o zaburzeniach odżywiania (np. strony pro-ana), samobójstwach czy samookaleczeniach. Istotna w tym kontekście jest kwestia pornografii w sieci, która jest legalna i łatwo dostępna. Należy pamiętać, że twórcy i administratorzy stron pornograficznych nie łamią prawa, ponieważ na każdej z nich jest informacja dotycząca granicy wieku odbiorców (18 lat). Przestępstwo stanowi prezentowanie treści pornograficznych osobie, która sobie tego nie życzy (filmów pornograficznych, ale też własnej nagości za pośrednictwem MMS-ów lub maili), a młodzież nie łamie prawa, odwiedzając takie strony. Młodzi internauci i młode internautki mają obecnie w zasadzie nieograniczony dostęp do treści oraz stron, które są nielegalne (np. z pornografią dziecięcą, internetowe sklepy z „dopalaczami”) lub szkodliwe (np. gry online promujące przemoc i gwałt). W szkole uczniowie i uczennice powinni dowiedzieć się, jak takich treści unikać oraz co zrobić, jeśli się na nie natknęło. Muszą oni mieć pewność, że mogą zwrócić się do zaufanej osoby dorosłej po pomoc i że ją uzyskają. Istotne jest również zgłaszanie administratorom stron niebezpiecznych treści odkrytych na danej stronie lub zawiadamianie prokuratury. Internet jest tylko narzędziem i to w dużej mierze od nas zależy, w jaki sposób będziemy z niego korzystać. Rolą szkoły jest w tym wypadku dostarczenie rzetelnych i jasnych informacji na temat bezpieczeństwa.

Przedruk z Ulotki „Nie zgadzam się na przemoc” Ponton

Ulotka STOP CYBERPRZEMOCY

Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje plików PDF. Nie przejmuj się kliknij aby ściągnąć plik PDF.