Konkursy przedmiotowe

Opublikowano w Uncategorised

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/ 2020

Tutaj możesz pobrać Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Kliknij tutaj.

Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje plików PDF. Nie przejmuj się kliknij aby ściągnąć plik PDF.

Regulaminy konkursów dostępne są na stronie Opolskiego Kuratorium.

Koordynatorami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Kuratorium Oświaty w Opolu są:
- dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji pani Joanna Wnuk tel. (077) 45 24 578
- starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji pani Monika Pawlicka tel. (077)45 24 566

LII Mała Olimpiada Matematyczna:
I stopień – zawody szkolne: 16 stycznia 2020 r. (czwartek)
II stopień – zawody wojewódzkie: 7 marca 2020 r. (sobota)

 

WEWNĄTRZKOLNY REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


1. Konkursy przedmiotowe obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu. Szkolne Komisje Konkursowe przygotowują zadania konkursowe wraz z kryteriami oceniania i szczegółową punktacją na etap szkolny, z uwzględnieniem dostosowania warunków przeprowadzania konkursu do stwierdzonego ograniczenia sprawności ruchowej uczestnika, jeśli taki jest.
Przygotowany arkusz wraz z kryteriami przewodniczący komisji konkursowej przynosi do zatwierdzenia przez dyrektora, co najmniej na 4 dni przed wyznaczoną datą konkursu.
Członkowie komisji sprawdzają i oceniają prace uczniów, sporządzają protokół, który zostanie wysłany elektronicznie na e-mail przewodniczącego komisji konkursowej; pisemnie zobowiązują się do zachowania tajności postępowania konkursowego, wg wzoru nr 1 oraz nr 5 (protokół) Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020 z dnia 30.08.2019r.

2. W konkursie na etapie szkolnym może wziąć udział każdy uczeń kl. IV-VIII szkoły podstawowej.

3. Z każdego z przeprowadzonych konkursów szkoła może zgłosić do etapu gminnego tych uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia.

4. Protokoły eliminacji szkolnych w wersji papierowej komisja szkolna, przekazuje do właściwej miejskiej/gminnej komisji konkursowej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia zawodów.
Wyniki konkursu etapu szkolnego ustalone przez Szkolną Komisję Konkursową zatwierdza Dyrektor Szkoły.

5. W dniu konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowych sprawdzają przygotowanie sal do konkursu, a w szczególności:
-przygotowanie stanowisk dla uczestników konkursu w sposób zapewniający im samodzielną pracę,
-opisanie stanowisk w związku z losowaniem miejsc przez uczestników,
-przygotowanie materiałów do kodowania prac konkursowych,
-przygotowanie miejsc dla komisji,
-umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara,
-zapewnienie tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia konkursu,
-umieszczenie przed wejściem do sali (w widocznym miejscu) listy uczestników przystępujących do konkursu w danej sali.

6. Uczestnicy konkursu wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i losują miejsce przy stoliku.

7. Konkurs rozpoczyna się o godzinie wskazanej w terminarzu.

8. Po rozdaniu arkuszy konkursowych spóźnieni uczestnicy mogą zostać wpuszczeni do sali. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji. W takim przypadku nie przedłuża się czasu pisania.

9. Po wejściu wszystkich uczestników konkursu do sali, Przewodniczący Komisji przypomina o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu, sposobie kodowania.

10. Członkowie Komisji rozdają arkusze uczestnikom, którzy następnie sprawdzają czy są one kompletne. W razie potrzeby zgłaszają braki Komisji i otrzymują kompletny zestaw.

11. Uczestnicy kodują prace zgodnie z instrukcją Przewodniczącego.

12. Po czynnościach organizacyjnych Przewodniczący zapisuje na tablicy (w widocznym miejscu) czas rozpoczęcia i zakończenia pracy.

13. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej)

14. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.

15. Jeśli uczestnik ukończył pracę przed czasem, zgłasza to Komisji przez podniesienie ręki. Odbiór prac od uczestników, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, aby nie zakłócał pracy pozostałym piszącym.

16. Na 15 minut przed upływem wyznaczonego czasu pracy uczestników Przewodniczący informuje, ile czasu pozostało do zakończenia konkursu. Po upływie czasu przeznaczonego na konkurs Przewodniczący informuje uczestników o zakończeniu Konkursu i poleca zamknięcie zestawów oraz odłożenie ich na brzeg stolika.

17. Sprawdzanie prac odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.

18. Uczestnicy konkursu nie mogą używać korektora. Uczestnicy wnoszą na salę legitymację uczniowską oraz przybory do pisania chyba, że regulamin konkretnego konkursu stanowi inaczej.

19. Uczestnicy konkursu nie mogą wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich podczas trwania konkursu. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wniósł na salę urządzenie telekomunikacyjne –zostaje on zdyskwalifikowany. Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.

20. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do konkursu w dniu jego przeprowadzenia, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu.