Rekrutacja po gimnazjum

Poniżej przedstawiamy podstawy prawne dotyczące rekrutacji kandydatów po ukończeniu gimnazjum:

Dziennik Ustaw — Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Prawo Oświatowe ogło­szono 24 maja 2018 r. obo­wią­zu­jące od dnia 1 wrze­śnia 2017 r./a>

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego oraz po­stę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­cego na lata szkolne 2017/2018 — 2019/2020 do li­ceum ogól­no­kształ­cą­cego, tech­ni­kum i bran­żo­wej szkoły I stop­nia (Dz.U. 2017 r. poz. 586), ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem:
- spo­sobu prze­li­cza­nia na punkty po­szcze­gól­nych kry­te­riów,
- spo­sobu usta­le­nia punk­ta­cji w przy­padku zwol­nie­nia uczniów z eg­za­minu gimnazjalnego.

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie opolskim.

Uczniowie wyrażajacy chęć wzięcia udziału w rekrutacji do naszego Liceum mogą to zrobić za pomocą portalu opolskie.edu.com.pl służącego do rekrutacji elektronicznej.

Poniżej instrukcja dla kandydatów po gimnazjum, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie naboru elektronicznego.

Pobierz plik