Gminne Święto Niepodległości

Opublikowano w Życie szkolne

POD SKRZYDŁAMI MUZY KLIO

10 listopada w ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości w auli szkoły została otwarta przez burmistrza Jana Leszka Wiącka wystawa Pamięci Żołnierza Polskiego. Pomysłodawcą jej zorganizowania jest pan Adam Martyniszyn. Ideą wystawy jest uczczenie pamięci mieszkańców naszej małej ojczyzny lub ich przodków i krewnych, którzy brali udział w walkach o wolność Polski w różnych okresach historycznych oraz ocalenie od zapomnienia pamiątek, które po nich pozostały. Oczywiście, nie sposób nie wspomnieć o wymiarze edukacyjnym, zwłaszcza że w ostatnich latach wśród młodzieży można zaobserwować wzrost zainteresowania współczesną historią Polski. Początkowo planowano otwarcie wystawy na maj lub czerwiec, aby w ten sposób uczcić 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Jednak dotrzymanie tego terminu okazało się niemożliwe z powodu trudności w gromadzeniu eksponatów.

Zobacz więcej zdjęć

Nasza wystawa składa się z dokumentów, fotografii, odznaczeń wojskowych, listów, mundurów. Nie zawsze są to oryginały, ale ich repliki, kserografy i fotokopie. Niektóre ze zgromadzonych pamiątek zostały przekazane szkole na stałe, inne czasowo wypożyczone. Dzięki ofiarności pana Martyniszyna mogliśmy wykonać fotokopie zdjęć i dokumentów. Od lat współpracujący ze szkołą państwo Pastwińscy przekazali dokumentację związaną z ojcem pani Bronisławy Stanisławem Ciskiem – uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i więźniem sowieckich łagrów oraz dokumenty dotyczące jej wujów Edmunda i Władysława Fajfer, również łagierników (Władysław był legionistą Piłsudskiego). Wśród nich są kserokopie planu obozu sowieckiego, wyroku sowieckiego z 1945 r., listu Stanisława do żony Anieli z 1946 r., i inne. Oryginały znajdują się w Muzeum Niepodległości. Wielki wkład w urządzanie wystawy miał pan Leszek Krzyżanowski, który jest członkiem grup rekonstrukcyjnych 22 Pułku Ułanów Podkarpackich i 12 Pułku Ułanów Podolskich. Obie jednostki związane były z historią kresową II Rzeczypospolitej, a więc z terenami, z których pochodzi wielu mieszkańców powiatu kluczborskiego i gminy Wołczyn. Pan Krzyżanowski przekazał nam zdjęcia i udostępnił repliki mundurów z różnych okresów historycznych, odznaczeń wojskowych, broni. Cenne eksponaty na wystawę wypożyczył także Lesław Czernik. Są one związane z mieszkańcami Wierzbicy Górnej lub ich krewnymi, m.in. oryginalne odznaczenia za wojnę polsko-bolszewicką i II wojnę światową. Odznaczenia za udział w II wojnie światowej swojego dziadka Mikołaja Kambuła udostępniła również dyrektor szkoły Ewa Włos. Dzięki staraniom pana Martyniszyna mundury wojskowe przekazała rodzina Mariana Wrzesińskiego i Tadeusz Kasperkiewicz.

Liczymy, że zgromadzone eksponaty, obecnie znajdujące się w Sali Tradycji, zostaną wzbogacone o kolejne, a wystawa przekształci się w izbę muzealną udostępnioną do zwiedzania mieszkańcom gminy i uczniom na zajęcia edukacyjne. Wszystkim osobom, które pomogły nam w przygotowaniu wystawy, serdecznie dziękujemy. Natomiast do uczniów i mieszkańców gminy zwracamy się z prośbą o przekazywanie lub wypożyczanie nam pamiątek rodzinnych związanych z walką o wolność Polski lub innymi ważnymi wydarzeniami historycznymi. Zapewniamy, że znajdą one godne miejsce wśród naszych zbiorów.