Projekt unijny PO WER

Opublikowano w Życie szkolne

Projekt unijny PO WER ( Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Od 15.11.2016 do 14-08-2018 nasza szkoła realizuje projekt unijny POWER „Mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. "Wykształcony nauczyciel, wykształcony uczeń- pełnoprawni i aktywni Europejczycy".W projekcie zaangażowanych jest bezpośrednio 12 nauczycieli :
kadra zarządzająca : Ewa Włos, Małgorzata Wider
nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego, języka polskiego, geografii, informatyki, plastyki, historii, nauczyciel biblioteki : Beata Tyszkowska, Justyna Broniszewska, Barbara Łobos- Jastrzębska, Emilia Bysiec, Bogusława Niedziałek- Jungowska, Bogusław Włos, Alina Gajewska, Małgorzata Jędrysiak, Beata Czernik, Marzanna Ossolińska- Olszyńska

loga unijnych programów

Projekt będzie koncentrować się m.in. na następujących działaniach:

1. Przygotowanie kulturowo-językowe i metodyczne nauczycieli do edukacyjnych mobilności zagranicznych.
2. Udział w kursach językowych i metodycznych w Eastbourne, Brigthon i Cambridge w Wielkiej Brytanii.
3. Nawiązanie kontaktów międzynarodowych.
4. Przygotowanie i realizacja programów wychowawczych i profilaktycznych, przygotowanie innowacji pedagogicznych, programów autorskich.
5. Organizacja wydarzeń proeuropejskich ( Dzień Kultury Brytyjskiej z okazji Dnia Języków Obcych).
6. Szkolenia z wykorzystywania TIK, eTwinning i Moodle podczas lekcji.
7. Promocja projektu i upowszechnianie rezultatów (opracowanie mini przewodnika metodycznego, szkolenia i lekcje otwarte, Dni Otwarte, debata)
8. Ewaluacja projektu.

W czasie realizacji projektu nauczyciele będą wykorzystywać metodę pracy w grupie i pracy indywidualnej, pracy z tradycyjnymi materiałami oraz nowymi technologiami, nowoczesne metody kształcenia (drama, projekt, debata oksfordzka). Organizowane będą seminaria i lekcje otwarte. Do promocji projektu przysłuży strona internetowa, facebook, media tradycyjne i nowoczesne. W czasie ewaluacji zostaną wykorzystane metody ilościowe i jakościowe (m.in. analiza dokumentów, ankiety, wywiady, obserwacje).

Przewidywane rezultaty naszego projektu brzmią następująco:
1. Poprawa kompetencji językowych uczestników oraz uczniów,
2. Poprawa metodycznego zakresu warsztatu nauczycieli,
3. Wzbogacenie oferty szkolnej o innowacje pedagogiczne, programy autorskie, programy wychowawcze i profilaktyczne,
4. Poprawa wyników w nauce (zwłaszcza w zakresie egzaminów zewnętrznych),
5. Zmiana postaw uczniów, rodziców i nauczycieli (prospołeczne, obywatelskie),
6. Promocja kształcenia ustawicznego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
7. Zacieśnienie współpracy w społeczności szkolnej i lokalnej,
8. Nawiązanie współpracy międzynarodowej i wzrost liczby partnerstw międzynarodowych,
9. Wzmocnienie świadomości bycia Europejczykiem, efektywne budowanie własnej tożsamości,
10. Rozbudowanie europejskiego wymiaru szkoły i konkurencyjności na rynku europejskim.

Rezultaty te utrzymywać się będą po zakończeniu projektu, bowiem osiągnięcie celów projektowych wpłynie na realizację planu strategicznego szkoły oraz jej misję.

Koordynator projektu: Barbara Łobos- Jastrzębska